Backlink-urile acestui site sunt monitorizate cu Backlinks Monitor.

Codul Vamal al Romaniei
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE


Sectiunea I - Domeniul de aplicare


Art.1

(1) Codul vamal se aplica in mod uniform si nediscriminatoriu pe intreg teritoriul Romaniei.
(2) Prevederile cuprinse in prezentul cod se aplica tuturor bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoane fizice sau persoane juridice .

Art.2

(1) Introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror altor bunuri este permisa numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
(2) La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse vamuirii de autoritatile vamale.
(3) In punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si pe teritoriul tarii sunt organizate birouri vamale care functioneaza potrivit legii.

Sectiunea II - Definitii de baza


Art.3

In aplicarea prevederilor prezentului cod, prin termenii de mai jos se intelege:
a) reglementari vamale - dispozitiile cuprinse in prezentul cod, in regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum si in alte acte normative care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal;
b) persoana - persoana fizica sau juridica;
c) persoana stabilita in Romania - o persoana fizica cu domiciliul in Romania sau o persoana juridica romana;
d) autoritate vamala - autoritate investita pentru aplicarea reglementarilor vamale;
e) birou vamal si punct vamal - unitati ale autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute de reglementarile vamale;
f) statut vamal - incadrarea unei marfi ca marfa romaneasca sau straina;
g) marfuri romanesti - marfuri obtinute cu respectarea conditiilor de origine prevazute in prezentul cod;
h) marfuri straine - altele decat cele definite la lit. g);
i) drepturi de import - taxele vamale, taxa pe valoare adaugata, accizele si orice alte sume care se cuvin statului la importul de marfuri;
j) drepturi de export - taxele vamale si orice alte sume care se cuvin statului la exportul de marfuri;
k) tarif vamal - tabel care cuprinde nomenclatura combinata a marfurilor, taxele vamale exprimate in procente, precum si cele rezultate prin aplicarea masurilor tarifare preferentiale prevazute in reglementarile legale;
l) datorie vamala - obligatia unei persoane de a plati drepturile de import sau export;
m) debitor vamal - titularul unei datorii vamale;
n) supraveghere vamala - orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale in acest domeniu;
o) control vamal - indeplinirea de catre autoritatea vamala a operatiunilor de verificare a marfurilor, a existentei si autenticitatii documentelor; examinarea evidentelor financiar-contabile si a altor inscrisuri ale titularilor de operatiuni; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor si a altor marfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative si alte actiuni similare cu scopul de a asigura respectarea reglementarilor vamale si a altor norme aplicabile marfurilor sub supraveghere vamala;
p) elemente de taxare - nivelul cotei procentuale prevazuta in tariful vamal, metodele de determinare a valorii in vama si regulile de origine aplicabile;
r) destinatie vamala a marfurilor - plasarea marfurilor sub un regim vamal, introducerea lor intr-o zona libera sau antrepozit liber, reexportul acestora in afara teritoriului Romaniei, distrugerea sau abandonul in favoarea statului;
s) declaratie vamala - actul unilateral cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un regim vamal determinat;
t) declarant - persoana care intocmeste si depune declaratia vamala in nume propriu sau persoana in numele careia este intocmita declaratia vamala de catre mandatar sau comisionar;
u) liber de vama - actul prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale marfurile vamuite in scopul prevazut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
v) vamuire - ansamblul de operatiuni efectuate de autoritatea vamala de la prezentarea marfurilor, mijloacelor de transport si a oricaror alte bunuri pana la acordarea liberului de vama;
x) decizie vamala - orice act al autoritatilor vamale, privind reglementarile vamale, adoptat de acestea, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane; y) bunuri - marfuri, vietati, orice alte produse, precum si mijloace de tranport.


CAPITOLUL II - Sistemul institutional al autoritatii vamale


Sectiunea I - Structura organizatorica a autoritatii vamale


Art.4

(1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin:
a) Directia Generala a Vamilor;
b) directiile regionale vamale;
c) birourile vamale;
(2) In cadrul birourilor vamale se pot infiinta puncte vamale.
(3) Structura Directiei Generale a Vamilor se aproba de catre Ministerul Finantelor, iar cea a directiilor regionale, birourilor si punctelor vamale, de catre Directia Generala a Vamilor.
(4) Autoritatea vamala va avea o sigla ale carei caracteristici se stabilesc de catre Directia Generala a Vamilor.

Art.5

(1) Directia Generala a Vamilor are personalitate juridica. Organizarea si functionarea acesteia se fac prin hotarare a Guvernului.
(2) Salarizarea personalului din cadrul Directiei Generale a Vamilor se stabileste la nivelul prevazut pentru Ministerul Finantelor.
(3) Functiile specifice utilizate in Directia Generala a Vamilor, in directiile regionale, in birourile si in punctele vamale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Art.6

(1) Directiile regionale, birourile si punctele vamale sunt subordonate Directiei Generale a Vamilor.
(2) Birourile vamale de frontiera se infiinteaza prin hotarare a Guvernului.
(3) Directiile regionale si birourile vamale de interior se infiinteaza prin decizia Directiei Generale a Vamilor.

Art.7

Autoritatile vamale isi desfasoara activitatea in sedii proprii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, in spatii puse la dispozitie fara plata de catre detinatorii legali, care, potrivit legii, sunt autorizati sa functioneze in punctele de control pentru trecerea frontierei.

Sectiunea II - Atributiile autoritatii vamale


Art.8

(1) Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementari vamale, pentru realizarea vamuirii bunurilor introduse sau scoase din tara.
(2) Operatiunea de vamuire se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul operativ al autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul directiilor regionale vamale si all Directiei Generale a Vamilor.
(3) In cazurile si conditiile prevazute de regulamentul vamal, operatiunea de vamuire se poate efectua si in alte locuri decat cele prevazute la alin. (2).

Art.9

(1) Autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si all bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din tara.
(2) In cazul in care se refuza prezentarea, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal, din proprie initiativa, fara acordul titularului.
(3) Controlul vamal corporal al persoanelor se poate efectua, in cazuri exceptionale, atunci cand exista informatii sau prezumptii ca se incearca incalcarea reglementarilor vamale. Cazurile, conditiile si procedurile se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art.10

(1) Autoritatea vamala, atunci cand are informatii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta substante stupefiante ascunse in corpul lor, poate, pe baza consimtamantului acestora, sa le supuna unui examen de investigare medicala.
(2) In caz de refuz, agentul vamal va solicita parchetului in a carei raza de competenta se afla biroul vamal autorizarea pentru examinarea medicala si retinerea persoanei. Rezultatele examinarii medicale se prezinta parchetului in scopul aplicarii procedurilor penale.

Art.11

Autoritatea vamala are dreptul de a opri mijloacele de transport, folosind semnale formale specifice. Cand conducatorii mijloacelor de transport refuza sa opreasca, pot fi utilizate, pentru imobilizare, si alte modalitati prevazute de lege.

Art.12

(1) Agentul vamal are dreptul ca, in vederea efectuarii controlului vamal in conditiile legii, sa urce la bordul oricaror nave, inclusiv al celor militare, aflate in porturile maritime sau fluviale, precum si in rada acestora.
(2) Comandantul sau, in absenta sa, secundul navei comerciale sau militare, este obligat sa primeasca autoritatile vamale, sa le insoteasca in timpul controlului si sa le creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe nava susceptibil de a ascunde bunuri sau valori supuse vamuirii.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si aeronavelor comerciale sau militare aflate in aeroporturi, la sosirea sau plecarea din tara.

Art.13

(1) Autoritatea vamala poate controla bunurile supuse vamuirii, in orice loc s-ar afla pe teritoriul tarii.
(2) In acest scop, autoritatea vamala poate:
a) verifica, in conditiile legii, cladiri, depozite, terenuri si orice alte obiective;
b) preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii sau agreate, in vederea identificarii si expertizarii marfurilor;
c) efectua investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale;
d) exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior, in scopul verificarii respectarii reglementarilor vamale;
e) identifica, pe baza de documente, persoanele care se afla in raza de activitate a biroului vamal.

Art.14

Pentru efectuarea controlului vamal, atunci cand este cazul, institutiile si agentii economici au obligatia sa puna la dispozitia autoritatii vamale, fara plata, datele si informatiile pe care le detin referitoare la bunurile supuse vamuirii. Aceste date si informatii vor fi transmise, in scris sau inregistrate pe alt suport material compatibil, in termenul solicitat.

Art.15

(1) Organele postale sunt obligate sa prezinte, pentru vamuire, autoritatii vamale aflate in incinta oficiului postal, coletele si trimiterile postale internationale, cu respectarea normelor postale.
(2) In exercitarea atributiilor de control, autoritatea vamala nu poate sa aduca atingere secretului corespondentei si trimiterilor postale.

Art.16

(1) Autoritatea vamala isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Romaniei, in conditiile stabilite prin prezentul cod.
(2) Organele de politie, de graniceri si de control ale Ministerului Finantelor, atunci cand constata incalcari ale reglementarilor vamale, sunt obligate sa anunte de indata autoritatea vamala cea mai apropiata si sa depuna, la cererea acesteia, bunurile care au facut obiectul acelei incalcari

Art.17

(1) In scopul prevenirii incalcarii reglementarilor vamale, se instituie o zona speciala de supraveghere vamala, cuprinsa intre limita exterioara a marii teritoriale si frontiera de stat, precum si o fasie de 20 de km in interiorul frontierei de stat.
(2) In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala, pe langa controlul vamal obisnuit, efectueaza si alte actiuni specifice, prin infiintarea de posturi de supraveghere vamala, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodata, realizeaza controale inopinate, urmareste si identifica persoanele suspectate de incalcarea reglementarilor vamale.
(3) Organele de graniceri si de politie sunt obligate sa actioneze, la cererea si sub indicatiile de specialitate ale autoritatii vamale, pentru supravegherea efectuata in zona vamala speciala.

Sectiunea III - Drepturile si obligatiile autoritatii vamale


Art.18

Directia Generala a Vamilor si directiile regionale vamale exercita coordonarea, indrumarea si controlul efectuarii operatiunii de vamuire, realizate de catre birourile si punctele vamale, asigurand aplicarea uniforma a reglementarilor vamale.

Art.19

Birourile si punctele vamale sunt unitati operative care efectueaza operatiunile de vamuire a bunurilor si supravegherea vamala in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile vamale.

Art.20

Autoritatea vamala comunica, la cererea ministerelor si altor institutii centrale, precum si a Bancii Nationale a Romaniei, date privind operatiunile vamale necesare activitatii acestora.

Sectiunea IV - Personalul vamal


Art.21

(1) Personalul vamal cuprinde salariati incadrati in sistemul institutional al autoritatii vamale.
(2) Functiile specifice ale personalului vamal sunt stabilite prin hotarare a Guvernului

Art.22

Conditiile de incadrare, de promovare, de desfacere a contractului individual de munca, precum si alte norme specifice in executarea contractului individual de munca se stabilesc in statutul personalului vamal.

Art.23

(1) Personalul vamal poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne, ecusoane distincte si, dupa caz, echipament de protectie, care se atribuie gratuit. Modelul si durata de intrebuintare a acestora se vor stabili prin statutul personalului vamal.

Art.24

(1) Agentii vamali isi exercita atributiile in cadrul operatiunilor de vamuire si supraveghere vamala numai pe baza legitimatiilor de serviciu, in care sunt inscrise competentele conferite prin normele legale.
(2) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin autoritatilor vamale in exercitarea atributiilor care le revin.

Art.25

Agentii vamali, in exercitarea atributiilor de serviciu, beneficiaza de ocrotirea speciala prevazuta de lege pentru ofiterii de politie.

Art.26

Personalul vamal care are dreptul de a purta si face uz de arma va fi stabilit de directorul general al Directiei Generale a Vamilor, cu aprobarea ministrului finantelor.

Art.27

Personalul vamal, indiferent de functia detinuta, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si a operatiunilor efectuate

Art.28

Personalul vamal este obligat sa fie loial institutiei, sa aiba o atitudine corecta si integra, actionand cu competenta si fermitate pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarilor aduse reglementarilor vamale.

Art.29

La angajarea in serviciu, personalul vamal depune urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa indeplinesc cu devotament atributiile de serviciu si sa aplic ferm si impartial reglementarile vamale".

Art.30

Directia Generala a Vamilor va organiza cursuri de initiere in vederea angajarii personalului vamal, precum si cursuri de specializare si perfectionare pentru personalul vamal incadrat.


CAPITOLUL III - Relatii si informatii privind reglementarile vamale


Art.31

(1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite, in scris, autoritatii vamale relatii si informatii privind aplicarea reglementarilor vamale, justificand interesul obtinerii acestora prin precizarea operatiunii de comert exterior ce urmeaza a fi realizata.
(2) La cerere se anexeaza, daca este cazul, documentatia cuprinzand principalele caracteristici tehnice si comerciale ale bunurilor care fac obiectul tranzactiei, precum si analizele de laborator.
(3) Autoritatea vamala va da relatiile si informatiile cerute, in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 10 zile.

Art.32

(1) Informatia scrisa privind aplicarea tarifului vamal obliga autoritatea vamala numai in privinta clasificarii tarifare, daca formalitatile vamale sunt indeplinite ulterior datei la care s-a comunicat informatia, iar marfurile sunt identice cu cele mentionate in informatie. Autoritatea vamala elibereaza raspunsul scris, fara plata. Informatia data va cuprinde temeiul legal si este valabila atat timp cat reglementarea vamala invocata este in vigoare.
(2) In cazurile cand informatia furnizata este eronata, autoritatea vamala este obligata ca, de indata, sa o revoce sau s-o modifice, comunicand aceasta solicitantului.


CAPITOLUL IV - Principii de baza pentru aplicarea reglementarilor vamale


Art.33

Bunurile se introduc sau se scot din tara numai prin birourile vamale. Aceste marfuri sunt supuse operatiunii de vamuire si raman sub supraveghere vamala pana la acordarea liberului de vama.

Art.34

(1) Bunurile intrate in tara se inscriu, in ordinea sosirii la frontiera, in registrul de evidenta, pe baza documentelor de transport si a celor comerciale.
(2) In lipsa documentelor de insotire, inscrierea marfurilor se face pe baza constatarilor autoritatii vamale sau a altor documente prezentate organelor vamale de cei interesati, din care sa rezulte marfurile care urmeaza sa fie supuse vamuirii.

Art.35

(1) Marfurile si bunurile inregistrate, dupa intrarea in tara, sunt indrumate astfel: a) catre biroul vamal stabilit de autoritatea vamala sau in alt loc desemnat de aceasta; b) spre o zona libera, cand marfurile sunt destinate acesteia;
(2) In caz de forta majora sau de caz fortuit, la schimbarea destinatiei stabilite potrivit alin. (1), transportatorul este obligat sa sesizeze imediat autoritatea vamala, informand totodata despre eventualele pierderi partiale sau totale a marfurilor.
(3) Cand o nava sau o aeronava aflata in situatia prevazuta la alin. (1) este obligata, din motive de forta majora sau caz fortuit, sa faca o escala sau sa stationeze temporar pe teritoriul Romaniei, transportatorul este obligat sa informeze fara intarziere autoritatea vamala asupra situatiei intervenite, aceasta stabilind masurile de supraveghere a navei sau aeronavei, precum si a bunurilor transportate de acestea.

Art.36

Prevederile art. 35 nu se aplica bunurilor apartinand persoanelor fizice, precum si marfurilor aflate la bordul navelor sau al aeronavelor care traverseaza marea teritoriala si apele teritoriale sau spatiul aerian al Romaniei, fara a avea ca destinatie un port sau aeroport romanesc.


CAPITOLUL V - Etape ale operatiunii de vamuire


Sectiunea I - Operatiuni prealabile vamuirii


Art.37

Marfurile sosite la vama de destinatie sau la locul stabilit de autoritatea vamala, potrivit art. 35, alin. (1), lit. a), se prezinta autoritatii vamale de transportator sau de titularul operatiunii comerciale ori de catre reprezentantul acestuia.

Art.38

(1) Marfurile prezentate biroului sau punctului vamal se afla sub supraveghere vamala pana la stabilirea regimului vamal si intra in depozit necesar cu caracter temporar.
(2) Autoritatea vamala poate cere depozitarului ca sa constituie o garantie care sa asigure plata drepturilor de import.

Art.39

Marfurile aflate in depozit necesar cu caracter temporar pot fi manipulate numai in scopul conservarii lor in starea initiala, fara sa se modifice caracteristicile sau aspectele tehnice si comerciale.

Art.40

In cazurile in care, conform legii, autoritatile competente hotarasc distrugerea marfurilor aflate in depozit necesar cu caracter temporar, aceasta operatiune se va efectua pe cheltuiala titularului operatiunii comerciale, sub supravegherea autoritatii vamale.

Art.41

Marfurile intra in depozitul necesar temporar, pe baza unei declaratii sumare.

Art.42

Declaratia sumara se completeaza de catre depozitar pe formulare tip si se depune la autoritatea vamala care o inregistreaza in registrul de evidenta.

Art.43

Prevederile art. 41 - 42 nu se aplica bunurilor apartinand calatorilor, precum si celor expediate prin colete postale.

Art.44

(1) Marfurile care au facut obiectul declaratiei sumare pot fi transferate numai in cazurile si locurile stabilite de autoritatea vamala.
(2) In caz fortuit sau de forta majora, care impune de indata transferul, in total sau in parte, al marfii, operatiunea se poate face cu instiintarea ulterioara, in aceeasi zi, a autoritatii vamale.

Art.45

Autoritatea vamala poate, oricand si in orice imprejurare, sa efectueze controlul marfurilor sau al mijloacelor de transport, cerand descarcarea si dezambalarea marfurilor.

Art.46

Titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat ca, in termen de 30 de zile de la depunerea declaratiei sumare, sa solicite autoritatii vamale plasarea marfurilor sub un regim vamal.

Sectiunea II - Stabilirea regimului vamal al marfurilor


Art.47

(1) La introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor prezentate la vama, autoritatea vamala stabileste un regim vamal.
(2) Regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplica in cadrul procedurii de vamuire, in functie de scopul operatiunii comerciale si de destinatia marfii.

Art.48

(1) Regimurile vamale sunt definitive sau suspensive.
(2) Din categoria regimurilor vamale definitive fac parte:
a) importul, care consta in introducerea marfurilor in circuitul economic;
b) exportul, care consta in scoaterea marfurilor din tara;
c) introducerea si scoaterea din tara de bunuri apartinand calatorilor sau altor persoane fizice necomercianti;
(3) Regimurile vamale suspensive sunt urmatoarele:
a) tranzitul marfurilor;
b) antrepozitul marfurilor;
c) perfectionarea activa a marfurilor;
d) transformarea sub control vamal a marfurilor;
e) admiterea temporara a marfurilor;
f) perfectionarea pasiva a marfurilor;

Art.49

In functie de felul marfurilor si de regimul vamal care poate fi utilizat, Directia Generala a Vamilor poate decide ca numai unele birouri vamale sa fie competente sa procedeze la efectuarea vamuirii. Decizia Directiei Generale a Vamilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Sectiunea III - Dispozitii comune privind regimurile vamale


Art.50

(1) Marfurile destinate a fi plasate sub un regim vamal fac obiectul unei declaratii vamale corespunzatoare acelui regim.
(2) Declaratia vamala se completeaza si semneaza, pe formulare tipizate, de catre titularul operatiunii sau de catre reprezentantul sau, in forma scrisa sau utilizand un procedeu informatic agreat de autoritatea vamala.
(3) Declaratia vamala se depune la biroul sau punctul vamal impreuna cu documentele prevazute de reglementarile vamale, in vederea acceptarii regimului vamal solicitat.

Art.51

(1) Declaratia vamala este acceptata de autoritatea vamala numai daca sunt indeplinite conditiile de la art. 50 si se inregistreaza in registrul de evidente.
(2) Data declaratiei vamale acceptate este data inregistrarii ei si determina stabilirea si aplicarea regimului vamal.

Art.52

Autoritatea vamala poate aproba, titularului operatiunii sau reprezentantului acestuia, la cerere, sa efectueze, inainte de depunerea declaratiei vamale, verificarea felului si cantitatii marfii si sa preleve probe, in vederea intocmirii si depunerii corecte a declaratiei vamale.

Art.53

Declarantul are dreptul sa rectifice sau sa retraga declaratia vamala depusa si acceptata de autoritatea vamala numai pana in momentul inceperii controlului fizic al marfurilor.

Art.54

Rectificarea sau retragerea declaratiei vamale se poate face si ulterior inceperii controlului fizic al marfurilor, din initiativa si pe raspunderea declarantului, daca acesta, in conformitate cu prevederile art. 52, a cerut verificarea felului si cantitatii marfurilor, iar cererea a fost refuzata, sau daca detine acte constatatoare, intocmite de organismele neutre prevazute de lege.

Art.55

(1) Dupa acceptarea declaratiei vamale, autoritatea vamala procedeaza la controlul documentar al acesteia si al documentelor insotitoare si poate cere declarantului sa prezinte si alte documente necesare verificarii exactitatii elementelor inscrise in declaratie.
(2) Autoritatea vamala poate proceda la controlul fizic al marfurilor, total sau partial, precum si, daca este cazul, la prelevarea de probe pentru expertize sau analize de laborator.

Art.56

(1) Transportul marfurilor la locul controlului fizic si manipularea acestora sunt efectuate de declarant pe riscul si cheltuiala sa.
(2) Declarantul are dreptul sa asiste la controlul fizic al marfurilor si la prelevarea probelor. La cererea autoritatilor vamale, declarantul este obligat sa prezinte marfurile pentru control, sa le manipuleze si dezambaleze, sa le reambaleze, precum si sa asigure conditii pentru prelevarea probelor.
(3) Cheltuielile privind expertizele si analizele de laborator justificate, precum si costul probelor prelevate se suporta de declarantul vamal.

Art.57

Daca controlul fizic se executa partial, rezultatele acestuia pot fi luate in considerare pentru intreaga partida de marfa inscrisa in declaratia vamala. Declarantul vamal are dreptul sa ceara efectuarea controlului total al marfurilor, cand considera ca rezultatul controlului partial nu este concludent.

Art.58

(1) Autoritatea vamala poate lua masuri de marcare sau sigilare a marfurilor, precum si a compartimentelor din mijloacele de transport in care se afla marfurile.
(2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi inlaturate decat de autoritatea vamala sau cu permisiunea acesteia, cu exceptia cazului fortuit sau de forta majora, cand operatiunea este necesara pentru a salva integritatea marfurilor sau a mijloacelor de transport. In aceasta situatie, autoritatea vamala va fi instiintata in aceeasi zi, justificandu-se prin orice mijloc de proba, masura luata.

Art.59

(1) Autoritatea vamala acorda liberul de vama dupa efectuarea vamuirii, dar poate dispune eliberarea marfii si dupa depunerea documentelor de plata.
(2) Cand regimul vamal prevede plata unor drepturi de import ori depunerea unei garantii, liberul de vama se acorda numai dupa indeplinirea acestor obligatii, in conditiile si modalitatile prevazute in prezentul cod.

Art.60

Autoritatea vamala poate utiliza o procedura simplificata pentru prezentarea si declararea marfurilor, in cazurile si conditiile stabilite in regulamentul vamal.

Art.61

(1) Autoritatea vamala are dreptul ca, intr-o perioada de cinci ani de la acordarea liberului de vama, sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunilor.
(2) In cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea vamala verifica orice documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite. Controlul se poate face la orice persoana care se afla in posesia acestor acte sau detine informatii in legatura cu acestea. De asemenea, poate fi facut si controlul fizic al marfurilor, daca acestea mai exista.
(3) Cand controlul vamal ulterior constata ca s-au incalcat reglementarile vamale aplicate, datorita unor date cuprinse in declaratia vamala, autoritatea vamala dupa determinarea taxelor vamale cuvenite, ia masuri de incasare, respectiv de restituire a acestora. Diferentele in minus se comunica titularului operatiunii comerciale si urmeaza a fi achitate in termen de 7 zile de la data comunicarii. Neplata diferentei datorate de titularul operatiunii comerciale in acest termen atrage suportarea de majorari de intarziere aferente acestei diferente, in cuantumul stabilit prin lege, precum si interzicerea efectuarii altor operatiuni de vamuire pana la achitarea datoriei vamale.
(4) Diferentele in plus se restituie titularului in termen de 30 de zile de la data constatarii.
(5) Diferentele in plus sau in minus privind alte drepturi de import se solutioneaza potrivit normelor care reglementeaza aceste drepturi.
(6) Cand incalcarea reglementarilor vamale constituie, dupa caz, contraventie sau infractiune, autoritatea vamala este obligata sa aplice sanctiunile contraventionale sau sa sesizeze organele de urmarire penala.
(7) Declaratia vamala in detaliu si actele constatatoare incheiate de autoritatea vamala constituie titlu executor pentru urmarirea si incasarea drepturilor de import si export.

Sectiunea IV - Comisionari in vama


Art.62

(1) Operatiunile de prezentare a marfii, depunerea declaratiei vamale -sumara si in detaliu-, precum si pastrarea si manipularea marfurilor in depozit pot fi efectuate, cu autorizarea Directiei Generale a Vamilor si de persoanele juridice romane care au calitatea de comisionar in vama.
(2) Comisionarii in vama pot avea in obiectul lor de activitate si operatiuni de expeditii si transport international de marfuri supuse vamuirii.

Art.63

Conditiile de autorizare si de functionare se stabilesc prin regulamentul vamal.


CAPITOLUL VI - Regimurile vamale definitive


Sectiunea I - Importul


Art.64

(1) Importul consta in intrarea in tara a marfurilor straine si introducerea acestora in circuitul economic.
(2) La importul marfurilor, autoritatea vamala realizeaza procedura de vamuire si de incasare a datoriei vamale aferenta drepturilor de import, aplicand si masurile de politica comerciala.

Art.65

Taxele vamale de import se determina pe baza Tarifului vamal de import al Romaniei, care se aproba prin lege.

Art.66

(1) Tariful vamal de import al Romaniei se elaboreza pe baza nomenclaturii combinate a marfurilor.
(2) Taxa vamala este exprimata in procente si se aplica la valoarea in vama a marfurilor, exprimata in lei.

Art.67

(1) Taxele vamale aplicabile sunt cele prevazute la data inregistrarii declaratiei vamale de import.
(2) In situatia in care, ulterior inregistrarii, in timpul efectuarii procedurii de vamuire, pana la acordarea liberului de vama, intervin taxe vamale preferentiale, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia va solicita autoritatii vamale aplicarea taxei vamale corespunzatoare regimului preferential.

Art.68

(1) Unele categorii de marfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil, in functie de felul marfii sau destinatia lor specifica, potrivit reglementarilor vamale sau a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(2) Prin tratament tarifar favorabil se intelege o reducere sau exceptare de drepturi vamale, care poate fi aplicata si in cadrul unui contingent tarifar.

Art.69

Prin lege se stabilesc cazurile in care, din motive si imprejurari speciale, se acorda scutiri de drepturi la importul de marfuri.

Art.70

(1) Guvernul, in cazuri temeinic justificate, la propunerea Ministerului Finantelor si a Ministerului Industriei si Comertului, poate aproba, cu caracter temporar, exceptari sau reduceri de taxe vamale, pentru unele categorii de marfuri.
(2) Exceptarile si reducerile de taxe vamale, aprobate potrivit alin. (1), se stabilesc in mod nediscriminatoriu fata de importatori sau de beneficiari, indicandu-se in mod expres codul tarifar al marfurilor.

Art.71

Importatorii sau beneficiarii importului de marfuri destinate unei anumite utilizari, in cazul in care, ulterior declaratiei vamale, schimba utilizarea marfii, sunt obligati sa instiinteze inainte autoritatea vamala, care va aplica regimul tarifar vamal corespunzator noii utilizari.

Art.72

Regulile generale si notele explicative de interpretare a nomenclaturii marfurilor prevazute in Tariful vamal de import al Romaniei sunt cele din Conventia internationala a Sistemului armonizat de descriere si codificare a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care Romania este parte.

Art.73

Directia Generala a Vamilor, tinand seama de practica internationala in materie, stabileste regulile specifice aplicabile clasificarii marfurilor prevazute in nomenclatura combinata.

Art.74

(1) In vederea aplicarii corecte a tarifului vamal, autoritatea vamala constata originea marfurilor importate, pe baza urmatoarelor criterii:
a) marfuri produse in intregime intr-o tara;
b) marfuri obtinute printr-o prelucrare sau transformare substantiala intr-o tara.
(2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevazute de reglementarile vamale sau de acordurile ori conventiile internationale la care Romania este parte.

Art.75

In aplicarea regimului tarifar preferential, regulile si formalitatile necesare pentru determinarea originii marfurilor sunt cele stabilite in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Art.76

Valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale prevazute in Tariful vamal de import al Romaniei.

Art.77

(1) Procedura de determinarea a valorii in vama este cea prevazuta in Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife si comert (G.A.T.T. ) incheiat la Geneva la 1 noiembrie 1979, la care Romania este parte.
(2) La valoarea in vama, in masura in care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse in pret, se includ:
a) cheltuielile de transport ale marfurilor importate pana la frontiera romana;
b) cheltuielile de incarcare, de descarcare si de manipulare, conexe transportului, ale marfurilor din import aferente parcursului extern;
c) costul asigurarii pe parcurs extern;
(3) Transformarea in lei a valorii in vama se face la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare, pentru declaratiile vamale inregistrate in cursul acelei saptamani.
(4) Atunci cand determinarea definitiva a valorii in vama nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica marfurile din vama, la cerere, cu conditia sa constituie o garantie baneasca sau bancara, acceptata de autoritatea vamala.
(5) In cazul in care, in termen de 30 de zile de la ridicarea marfii, importatorul nu prezinta documente concludente privind determinarea valorii in vama, autoritatea vamala procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de vamuire fiind considerata incheiata.

Art.78

(1) Valoarea in vama se determina si se declara de catre importator, care este obligat sa depuna la biroul vamal, o declaratie pentru valoarea in vama, insotita de facturi sau alte documente de plata a marfii si a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia.
(2) Declaratia de valoare in vama poate fi depusa si prin reprezentant, in acest caz raspunderea este solidara.

Art.79

(1) In cazul in care nu s-a aplicat un tratament tarifar preferential, deoarece importatorul nu a prezentat certificatul de origine a marfurilor, titularul operatiunii are dreptul sa solicite restituirea taxelor incasate in plus.
(2) Cererea de restituire este acceptata, daca a fost depusa in termenul de valabilitate a certificatului de origine prevazut in acordurile internationale prin care s-a stabilit regimul tarifar preferential la care Romania este parte.
(3) Certificatele de origine a marfurilor, care sunt prezentate autoritatii vamale dupa expirarea termenului la care face trimitere alin. (2), pot fi acceptate daca titularul operatiunii dovedeste ca nerespectarea termenului este datorata unor circumstante exceptionale.
(4) Autoritatea vamala poate accepta certificatele de origine a marfurilor, daca termenul de prescriptie a datoriilor statului n-a fost implinit, iar marfurile respective au fost prezentate autoritatii vamale si au facut obiectul unei declaratii vamale inainte de expirarea termenului la care se refera alin. (2).

Art.80

Sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import:
a) produsele de pescuit maritim si oceanic si alte produse extrase din marea teritoriala a unei terte tari de navele inmatriculate in Romania si care navigheaza sub pavilion roman;
b) bunurile obtinute din produsele prevazute la lit. a) la bordul unei nave-fabrica ce indeplineste conditiile de inmatriculare in Romania si de navigatie sub pavilion roman.

Sectiunea II - Exportul


Art.81

(1) Regimul de export consta in scoaterea definitiva a marfurilor romanesti de pe teritoriul Romaniei.
(2) Sunt admise la export marfurile produse in tara, precum si cele importate anterior, cu exceptia marfurilor care sunt supuse unor masuri de prohibitie sau de restrictie in cadrul politicii comerciale.
(3) Regulile de clasificare tarifara prevazute la importul de marfuri se aplica si la export.

Art.82

Exportatorul de marfuri scoase definitiv sau temporar din tara este obligat sa depuna o declaratie vamala de export la biroul vamal in raza caruia se afla sediul exportatorului sau locul unde marfurile sunt ambalate ori incarcate pentru a fi exportate. In cazuri temeinic justificate, declaratia vamala poate fi depusa si la un birou vamal de frontiera.

Art.83

La exportul de marfuri nu se incaseaza taxe vamale.

Art.84

Liberul de vama la export se acorda cu conditia ca marfurile in cauza sa paraseasca teritoriul Romaniei in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale de export

Art.85

(1) Marfurile romanesti, precum si cele straine care au fost indigenate pot fi exportate temporar, in situatia in care urmeaza a fi reintroduse in tara, fara a fi suferit o modificare, cu exceptia uzurii lor normale.
(2) Autoritatea vamala fixeaza un termen in cadrul caruia marfurile trebuie sa fie reintroduse sau sa primeasca o alta destinatie vamala. Termenul aprobat trebuie sa permita ca scopul utilizarii sa fie realizat.
(3) Autoritatea vamala, cu acordul titularului regimului de export, poate scurta sau, in cazuri exceptionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul initial.

Sectiunea III - Prohibitii si restrictii la import si export


Art.86

(1) Sunt considerate prohibite toate marfurile al caror import sau export este, potrivit reglementarilor legale, interzis cu orice titlu.
(2) Sunt considerate ca restrictionate marfurile all caror import sau export este supus unor conditii sau indeplinire a unor formalitati speciale.
(3) Atunci cand importul sau exportul nu este permis decat cu prezentarea unei autorizatii speciale sau a unei licente, marfurile sunt prohibite daca nu sunt insotite de un astfel de titlu sau daca acesta nu este valabil.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si regimurilor vamale suspensive.

Art.87

Licentele de import sau export sunt nominale, transmiterea lor cu orice titlu atragand nulitatea lor absoluta.

Sectiunea IV Regimul vamal aplicabil calatorilor si altor persoane fizice


Art.88

Calatorii si alte persoane fizice cu domiciliul in tara sau in strainatate pot introduce si scoate din tara bunurile aflate in bagajele personale ori care ii insotesc, fara a fi supusi taxelor vamale, in conditiile si limitele stabilite prin hotarare a Guvernului. Acesta hotarare va tine seama de acordurile si de conventiile internationale la care Romania este parte.

Art.89

Prevederile art. 88 se aplica si coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.

Art.90

(1) Pentru bunurile care nu se incadreaza in limitele cantitative si valorice prevazute in hotarare a Guvernului se aplica, la import, tariful vamal de import, iar la export, o taxa vamala unica de 20 % aplicata la valoarea in vama.
(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor si Ministerului Industriei si Comertului, poate aproba reduceri sau exceptari de la taxele vamale prevazute la alin. (1).
(3) Prin hotarare a Guvernului, prevazuta la art. 88, se vor stabili si normele privind determinarea valorii in vama a bunurilor introduse sau scoase din tara de persoanele fizice aflate in situatia mentionata la alin. (1).


CAPITOLUL VII - Regimurile vamale suspensive


Sectiunea I - Dispozitii comune


Art.91

Regimurile vamale suspensive sunt operatiuni cu titlu temporar, care au drept efect suspendarea platii taxelor vamale.

Art.92

(1) Regimul vamal suspensiv se solicita in scris de titularul operatiunii comerciale. Autoritatea vamala aproba cererea numai in cazul in care poate asigura supravegherea si controlul regimului vamal suspensiv. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operatiunii.
(2) Prin aprobarea emisa se fixeaza termenul pentru incheierea regimului vamal suspensiv.
(3) Prelungirea termenului pentru incheierea regimului vamal suspensiv se face la cererea expresa si justificata a titularului operatiunii, cu aprobarea autoritatii vamale.

Art.93

Titularul aprobarii este obligat sa informeze de indata autoritatea vamala asupra oricaror modificari care influenteaza derularea operatiunii sub regimul vamal aprobat.

Art.94

Autoritatea vamala cere constituirea unei garantii care sa asigure incasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.

Art.95

(1) Regimul vamal suspensiv aprobat se incheie atunci cand marfurile primesc un alt regim vamal.
(2) Autoritatea vamala poate dispune, din oficiu, incheierea regimului vamal suspensiv atunci cand titularul nu finalizeaza operatiunile acestui regim in termenul aprobat.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul produselor compensatoare sau transformate, obtinute in cadrul regimurilor de perfectionare activa sau pasiva si de transformare sub control vamal.

Art.96

Titularul regimului vamal suspensiv poate cesiona, cu acceptul proprietarului marfurilor si cu acordul autoritatii vamale, drepturile si obligatiile aferente regimului vamal respectiv.

Sectiunea II - Tranzitul vamal


Art.97

(1) Tranzitul vamal consta in transportul marfurilor straine de la un birou vamal la alt birou vamal, fara ca acestea sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala.
(2) Marfurile vamuite la un birou vamal de interior, in vederea exportului, sunt in tranzit pana la biroul vamal de frontiera.

Art.98

(1) Regimul de tranzit vamal se incheie atunci cand marfurile si documentele corespunzatoare sunt prezentate la biroul vamal de destinatie.
(2) In cazul in care acesta este un birou vamal de interior, la cererea declarantului vamal, marfurile primesc o alta destinatie vamala.

Art.99

Titularul regimului de tranzit este obligat sa prezinte biroului vamal de destinatie marfurile in stare intacta, cu masurile de marcare si sigilare aplicate potrivit art. 58, in termenul stabilit de autoritatea vamala.

Art.100

In cazul in care exista documentele intocmite potrivit conventiilor si intelegerilor internationale la care Romania este parte, autoritatea vamala le accepta fara sa mai emita documente interne.

Sectiunea III - Antrepozitul vamal


Art.101

(1) Prin antrepozit vamal se intelege locul aprobat de autoritatea vamala, aflat sub controlul acesteia, in care marfurile pot fi depozitate. In aprobarea data de autoritatea vamala se stabileste si termenul in cadrul caruia titularul de antrepozit este obligat sa solicite acordarea unui nou regim vamal
(2) In antrepozitul vamal se permite intrarea marfurilor straine, inainte ca ele sa fie supuse obligatiei de plata a datoriei vamale sau unor masuri de politica comerciala, precum si a marfurilor romane vamuite, care sunt depozitate pana la expedierea lor in strainatate.

Art.102

(1) Antrepozitul vamal poate fi public sau privat.
(2) Antrepozitul public este destinat depozitarii de marfuri de catre orice persoana.
(3) Antrepozitarul este titularul declaratiei vamale prin care marfurile sunt plasate in regimul de antrepozit vamal.
(4) Antrepozitul privat este destinat depozitarii marfurilor de catre cel caruia ii apartine depozitul.

Art.103

(1) Antrepozitele vamale pot fi infiintate numai de persoane juridice romane, pe baza aprobarii date de autoritatea vamala.
(2) Autoritatea vamala stabileste, prin aprobare, si conditiile de organizare si functionare a antrepozitului vamal autorizat

Art.104

Detinatorul antrepozitului vamal este administratorul si gestionarul marfurilor depozitate in acesta si are, fata de autoritatea vamala, urmatoarele obligatii:
a) sa indeplineasca conditiile de organizare si de functionare a antrepozitului vamal, stabilite in aprobare;
b) sa asigure supravegherea marfurilor, astfel incat sa nu fie posibila sustragerea acestora de sub controlul vamal;
c) sa respecte normele privind conservarea marfurilor depozitate.

Art.105

Autoritatea vamala poate cere detinatorului de antrepozit sa constituie o garantie care sa asigure plata drepturilor de import pentru marfurile nevamuite, aflate in antrepozit.

Art.106

(1) Detinatorii de antrepozite si antrepozitarii sunt obligati sa tina o evidenta operativa, in forma stabilita de autoritatea vamala, a marfurilor aflate in antrepozit.
(2) Inscrierea in evidenta operativa se face imediat ce marfurile au fost introduse in depozit.

Art.107

In antrepozitele vamale pot fi depozitate si marfuri care sunt supuse operatiunilor specifice regimului de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal. Aceste marfuri fac obiectul regimurilor vamale corespunzatoare si nu al regimului de antrepozit vamal.

Art.108

(1) In perioada de antrepozit vamal nu pot fi efectuate alte operatiuni decat cele de ambalare, marcare sau testare in vederea pregatirii pentru vanzare, care, in prealabil, au fost aprobate de autoritatea vamala.
(2) In vederea efectuarii operatiunilor mentionate la alin. (1), marfurile pot fi scoase temporar din antrepozitul vamal.

Art.109

Autoritatea vamala poate permite ca marfurile aflate intr-un antrepozit vamal sa fie transferate in alt antrepozit vamal.

Art.110

Pentru marfurile scose din antrepozitul vamal si vamuite la import, cheltuielile de antrepozitare, inclusiv cele de conservare, nu se adauga la valoarea in vama.

Sectiunea IV - Perfectionarea activa


Art.111

(1) Regimul de perfectionare activa consta in supunerea, pe teritoriul Romaniei, la una sau mai multe operatiuni de transformare sau prelucrare a:
a) marfurilor straine destinate a fi reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, sub forma de produse compensatoare, fara a face obiectul incasarii drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala;
b) marfurilor importate, introduse in circuitul economic, daca ele sunt exportate in afara teritoriului Romaniei sub forma de produse compensatoare.
(2) Regimul de perfectionare activa prevazut la alin. (1) lit. b) se efectueaza cu incasarea drepturilor de import si restituirea acestora la efectuarea exportului.

Art.112

In regimul de perfectionare activa se pot face urmatoarele operatiuni:
a) prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea si adaptarea lor la alte marfuri;
b) transformarea marfurilor;
c) repararea marfurilor, inclusiv remontarea in forma initiala;
d) utilizarea unor marfuri, care desi nu se regasesc in produsele compensatoare, permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, chiar daca ele dispar total sau partial in timpul folosirii lor.

Art.113

(1) Produsele compensatoare sunt rezultatul obtinut in urma procesului de perfectionare.
(2) Marfurile echivalente sunt marfurile romane utilizate in locul marfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare.
(3) Rata de randament reprezinta cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obtinute in urma procesului de perfectionare activa a unor cantitati determinate de marfuri importate.

Sectiunea V - Transformarea sub control vamal


Art.114

Regimul de transformare sub control vamal permite folosirea, pe teritoriul Romaniei, fara plata drepturilor de import si fara aplicarea de masuri de politica comerciala, de marfuri straine pentru a fi supuse unor operatiuni care le transforma felul sau starea initiala. Produsele rezultate, numite produse transformate, se introduc in circuitul economic, cu plata drepturilor de import.

Art.115

Aprobarea de transformare sub control vamal se acorda de autoritatile vamale, la cererea persoanei care efectueaza operatiunea.

Art.116

(1) Pentru marfurile netransformate sau aflate intr-un stadiu intermediar de transformare, care se importa, elementele de taxare sunt cele in vigoare in momentul inregistrarii declaratiei vamale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care termenul de incheiere a operatiunii de transformare a marfurilor, stabilit in aprobare, nu este respectat.

Art.117

(1) Drepturile de import la care sunt supuse produsele transformate se calculeaza potrivit unui tratament tarifar preferential, nu numai atunci cand acesta este prevazut in momentul importului, ci si daca acesta era prevazut pentru marfurile care urmau a fi transformate la data inregistrarii declaratiei vamale de plasare sub regimul vamal.
(2) Tratamentul preferential la care se face trimitere in alin. (1) se aplica si in cazul cand acesta este prevazut pentru produse identice cu produsele transformate.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul contingentelor tarifare si plafoanelor tarifare, dar numai daca acestea sunt prevazute pentru produsele transformate, nu si pentru produsele identice cu acestea.

Art.118

Lista marfurilor care pot fi plasate in regim de transformare sub control vamal este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea VI - Admiterea temporara


Art.119

Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul Romaniei, cu exonerarea totala sau partiala a drepturilor de import si fara aplicarea masurilor de politica comerciala, a marfurilor straine destinate a fi reexportate in aceeasi stare, cu exceptia uzurii lor normale.

Art.120

(1) Autoritatea vamala fixeaza un termen in cadrul caruia marfurile trebuie sa fie reexportate sau sa primeasca o noua destinatie vamala. Termenul aprobat trebuie sa permita ca scopul utilizarii sa poata fi realizat.
(2) Autoritatea vamala, cu acordul titularului regimului, poate scurta sau, in cazuri exceptionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul initial.

Art.121

(1) In cazul marfurilor plasate sub regim de admitere temporara cu exonerarea partiala a taxelor vamale, cuantumul taxelor vamale se incaseaza in proportie de 3 % din suma care se datora, daca marfurile ar fi fost importate. Cuantumul se calculeaza pentru fiecare luna sau fractiune de luna a duratei in care marfurile se afla sub regim de admitere temporara, fara a putea depasi cuantumul datorat in cazul in care aceleasi marfuri ar fi fost importate.
(2) In cazul in care titularul regimului de admitere temporara cesioneaza operatiunea, fiecare titular achita drepturile de import aferente perioadei de utilizare a bunului. Cand, in cazul aceleiasi luni, utilizarea s-a facut de ambii titulari, drepturile de import se achita de catre cedent.


Art.122

(1) In cazul in care marfurile aflate in regim de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import sunt importate, elementele de taxare sunt cele in vigoare la data inregistrarii declaratiei vamale de import.
(2) Pentru marfurile plasate in regim de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import si care, ulterior, se importa, cuantumul consta in diferenta dintre sumele incasate potrivit art.121 si sumele calculate potrivit alin. (1).

Sectiunea VII - Perfectionarea pasiva


Art.123

(1) Regimul de perfectionare pasiva permite exportul temporar de marfuri romanesti in afara teritoriului tarii, in vederea supunerii acestora unor operatiuni de transformare sau prelucrare si, ulterior, a importului produselor astfel rezultate, cu exonerarea totala sau partiala de drepturi de import.
(2) Exportul temporar de marfuri romanesti, in vederea perfectionarii pasive, este supus acelorasi masuri de politica comerciala care se aplica exportului definitiv de marfuri.

Art.124

Nu pot fi plasate sub regim de perfectionare pasiva marfurile care:
a) prin exportul lor ar da nastere la rambursari sau restituiri de drepturi de import;
b) inaintea exportului, au fost importate, in exonerare totala de drepturi de import, pentru a fi utilizate intr-un anumit scop.

Art.125

(1) Autoritatea vamala fixeaza termenul in care produsele compensatoare vor fi reimportate. La cererea titularului aprobarii, autoritatea vamala, in cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul initial.
(2) In aprobare, autoritatea vamala stabileste rata de randament sau metoda de determinare a acesteia.
(3) Produsele compensatoare sunt produsele rezultate in urma procesului de perfectionare pasiva.
(4) Rata de randament reprezinta cantitatea sau procentajul de produse compensatoare, obtinuta dintr-o cantitate determinata de marfuri supuse procesului de perfectionare pasiva.


CAPITOLUL VIII - Alte destinatii vamale


Sectiunea I - Zone libere


Art.126

(1) In zonele libere, marfurile straine sunt considerate, din punct de vedere al aplicarii drepturilor de import si al masurilor de politica comerciala la import, ca marfuri care nu sunt situate pe teritoriul Romaniei atat timp cat nu sunt importate. Acestea nu pot fi plasate sub un alt regim vamal si nici nu pot fi folosite sau consumate in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile vamale.
(2) Marfurile romanesti pot fi introduse in zonele libere, cu respectarea conditiilor stabilite pentru exportul de marfuri.
(3) Stationarea marfurilor in zonele libere nu este limitata in timp.

Art.127

Intrarea si iesirea din zonele libere este permisa numai prin punctele stabilite de autoritatea vamala. Efectuarea de constructii de orice fel in zona libera este conditionata de autorizatia prealabila a autoritatii vamale.

Art.128

(1) Perimetrele zonelor libere, punctele de intrare si de iesire ale acestora, precum si persoanele si mijloacele de transport care intra sau ies sunt supuse controlului si supravegherii vamale.
(2) Accesul intr-o zona libera poate fi interzis de autoritatea vamala, daca persoanele fizice sau juridice nu justifica interesul lor de a desfasura o activitate licita in acea zona.
(3) Autoritatea vamala are dreptul de a controla marfurile care intra in zonele libere sau care stationeaza ori ies din acestea, pe baza documentelor de transport insotitoare. Marfa se prezinta autoritatii vamale, la cererea acesteia, de catre titularul operatiunii.

Art.129

Marfurile periculoase, marfurile a caror detinere sau circulatie este stabilita prin reglementari speciale, marfurile susceptibile de a se altera, precum si cele care necesita instalatii speciale de depozitare, sunt admise in zonele libere numai cu conditia sa existe spatii sau incinte special echipate pentru primirea si depozitarea lor.

Art.130

(1) Marfurile straine introduse in zonele libere, precum si marfurile romanesti si straine aflate in zonele libere si care se scot din tara, nu sunt supuse obligatiei de depunere a declaratiei vamale.
(2) Pentru marfurile romanesti care se introduc in zonele libere, precum si pentru marfurile romanesti sau straine aflate in zonele libere si care intra in tara se depun declaratii vamale.

Art.131

Administratia zonelor libere este obligata:
a) sa comunice autoritatii vamale marfurile aflate in zona libera, care sunt supuse drepturilor de import sau export ori care fac obiectul unor reglementari privind politica comerciala;
b) sa informeze autoritatea vamala despre activitatile industriale, comerciale si orice alte activitate care se desfasoara in zonele libere, in conditiile prevazute de lege.

Art.132

(1) Pe timpul stationarii in zonele libere, marfurilor straine li se poate acorda unul dintre urmatoarele regimuri vamale:
a) importul pentru consum sau utilizare in zona libera; in acest caz, cheltuielile de depozitare si manipulare efectuate in zona libera nu se includ in valoarea in vama;
b) perfectionare activa;
c) transformare sub control vamal;
d) admitere temporara.
(2) Marfurile straine stationate in zonele libere nu pot fi abandonate sau distruse decat in conditiile legii.

Art.133

Marfurile straine pentru care nu s-au indeplinit prevederile art. 132 nu pot fi consumate sau utilizate in zonele libere

Art.134

(1) Persoana fizica autorizata sau juridica care exercita o activitate de prelucrare, de transformare, de vanzare, de cumparare sau de stocare de marfuri, in zona libera, este obligata sa infiinteaze si sa tina o evidenta operativa a marfurilor, in forma aprobata de autoritatea vamala si sa o puna la dispozitia acesteia pentru control. Marfurile se inregistreaza in aceste evidente in momentul in care sunt introduse in locurile sau in incintele detinute de o astfel de persoana.
(2) Cand in interiorul unei zone libere marfurile se transborda dintr-un mijloc de transport in altul, documentele referitoare la o astfel de operatiune se pun la dispozitia autoritatii vamale.

Sectiunea II - Reexportul marfurilor straine de pe teritoriul tarii


Art.135

(1) Marfurile straine aflate pe teritoriul Romaniei, care nu au fost vamuite, pot fi reexportate.
(2) Reexportul consta in scoaterea din tara, prin depunerea declaratiei vamale de reexport, in vederea vamuirii, cu exceptia cazului cand masurile de politica comerciala interzic operatiunea.
(3) In cazuri temeinic justificate, marfurile straine nevamuite pot fi abandonate, cu acordul autoritatii vamale. Valorificarea marfurilor abandonate si intrarea lor in circuitul economic se face potrivit normelor aplicate marfurilor confiscate, virandu-se autoritatii vamale drepturile de import aferente.

Art.136

(1) Marfurile straine nevamuite, in temeiul dispozitiei date de autoritatea competenta, sunt distruse sub supraveghere vamala.
(2) Deseurile si resturile refolosibile rezultate din distrugerea marfurilor straine nevamuite, primesc un regim vamal corespunzator.

Art.137

Normele privind valorificarea si distribuirea venitului obtinut prin aceasta operatiune a marfurilor abandonate, a deseurilor si a resturilor refolosibile din marfurile distruse se stabilesc prin regulamentul vamal.

Sectiunea III - Marfurile exportate si returnate in Romania


Art.138

(1) Marfurile romanesti care, dupa ce au fost exportate in afara teritoriului Romaniei, sunt returnate si importate intr-un termen de 3 ani, la cererea titularului, sunt exceptate de la plata datoriei vamale, numai daca la returnare sunt in aceeasi stare in care au fost exportate.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data inregistrarii declaratiei vamale de export.

Art.139

(1) Marfurile vamuite la import, care ulterior au fost exportate si sunt returnate in Romania, beneficiaza de prevederile art. 138.
(2) In cazul in care, la import, marfurile prevazute la alin. (1) au beneficiat de scutiri sau taxe vamale reduse, prevederile acestui aliniat se aplica, numai daca la returnare intra in tara in aceleasi conditii ca la importul initial.

Art.140

Prevederile art. 138 se aplica si la returnarea marfurilor exportate in regim de perfectionare pasiva, daca acestea revin in tara in aceeasi stare in care au fost exportate.


CAPITOLUL IX - Datoria vamala


Sectiunea I - Formarea datoriei vamale


Art.141

(1) In cazul marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import, precum si in cazul plasarii marfurilor intr-un regim de admitere temporara cu exonerarea partiala de drepturi de import, datoria vamala ia nastere in momentul inregistrarii declaratiei vamale.
(2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaratiei vamale acceptate si inregistrate.
(3) Poate fi debitor vamal, solidar cu titularul declaratiei vamale acceptate si inregistrate, si persoana care, din culpa, a furnizat date nereale, inscrise in acea declaratie, ce au determinat stabilirea incorecta a datoriei vamale.

Art.142

(1) Datoria vamala ia nastere si in cazul in care marfurile au fost introduse in tara cu nerespectarea art. 35 si a art. 130 alin. (2).
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si la introducerea marfurilor in tara dintr-o zona libera aflata pe teritoriul Romaniei.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), devine debitor persoana care a introdus in tara marfa.
(4) Raspund solidar cu acesta si:
a) persoanele care participa la aceasta, cunoscand sau care trebuiau sa cunoasca aceste neregularitati;
b) persoanele care dobandesc sau detin marfurile in cauza, care cunosteau sau trebuiau sa cunoasca aceste neregularitati, in momentul dobandirii sau detinerii.

Art.143

(1) Datoria vamala ia nastere, in cazul in care marfa a fost sustrasa de la supravegherea vamala, din acel moment.
(2) Persoana care a savarsit fapta de sustragere devine debitor. Raspund solidar cu acesta si:
a) persoanele care au participat la aceasta sustragere si care cunosteau sau care trebuia sa cunoasca ca marfurile au fost sustrase de la supraveghere vamala;
b) persoanele care au dobandit astfel de marfuri si care cunosteau sau trebuiau sa cunoasca, la data dobandirii sau primirii, ca marfurile au fost sustrase de la supravegherea vamala.
(3) Cand sustragerea priveste marfurile care se aflau in depozit necesar cu caracter temporar, raspunde solidar si gestionarul marfurilor.

Art.144

(1) Datoria vamala ia nastere si in urmatoarele cazuri:
a) neexecutarea unor obligatii care rezulta din pastrarea marfurilor in depozit temporar necesar, pentru care se datoreaza drepturi de import;
b) neindeplinirea uneia din conditiile stabilite prin regimul vamal sub care au fost plasate;
c) utilizarea marfurilor in alte scopuri decat cele stabilite pentru a beneficia de scutiri, exceptari sau reduceri de taxe vamale.
(2) Datoria vamala se naste in momentul in care s-au produs situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b)si c).
(3) Debitorul este titularul depozitului necesar cu caracter temporar sau al regimului vamal sub care a fost plasata marfa.

Art.145

(1) Pentru marfurile aflate intr-o zona libera care dispar, se consuma sau sunt utilizate in alte conditii decat cele prevazute in reglementarile vamale aplicabile in acea zona, datoria vamala ia nastere din acel moment.
(2) Persoana care a savarsit vreuna din faptele prevazute la alin. (1) devine debitor. Raspunde solidar si persoana care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca ca nu s-au respectat reglementarile vamale aplicabile.
(3) Atunci cand nu se pot identifica persoanele prevazute la alin. (2), se considera debitor ultima persoana cunoscuta de autoritatea vamala care a avut posesia marfii.

Art.146

(1) Cand, potrivit art. 143 si 144 din prezentul cod, datoria vamala a luat nastere pentru o marfa care beneficiaza sau ar fi putut beneficia la import de taxa vamala redusa, suma de plata este cea care rezulta din aplicarea taxei vamale reduse.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si datoriei vamale care se naste pentru deseurile sau resturile rezultate din distrugerea marfurilor care beneficiau de taxe vamale reduse.

Art.147

(1) Datoria vamala ia nastere si in cazul cind se refera la marfurile prohibite sau cu restrictie, de orice natura, la import.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica in cazul introducerii de monede sau bancnote false, precum si de stupefiante si substante psihotrope, care urmeaza a fi distruse.
(3) In cazul infractiunilor vamale, datoria vamala serveste la determinarea temeiului de pornire a urmaririi penale si a pedepselor penale.
(4) Dispozitiile prevazute la alin. (3) se aplica in mod corespunzator si contraventiilor vamale.

Art.148

(1) Cuantumul drepturilor de import se stabileste pe baza elementelor de taxare din momentul nasterii datoriei vamale.
(2) Daca nu este posibila stabilirea cu exactitate a momentului in care se naste datoria vamala, momentul luat in considerare pentru stabilirea elementelor de taxare proprii marfurilor in cauza este acela in care autoritatea vamala constata ca marfurile se afla intr-o situatie care face sa se nasca o datorie vamala. Cand, la data constatarii, autoritatile vamale dispun de informatii din care rezulta ca datoria vamala s-a nascut intr-un moment anterior, cuantumul drepturilor de import se determina pe baza elementelor de taxare existente la data cea mai indepartata ce poate fi stabilita pe baza acelor informatii.

Art.149

Datoria vamala ia nastere in locul in care s-au produs faptele care au generat-o. Daca nu se poate determina locul in care a luat nastere datoria vamala, se considera ca acesta este cel in care autoritatea vamala constata ca marfurile se gasesc in situatia de a genera aceasta datorie.

Art.150

(1) In cazul in care o marfa de origine romana este scoasa din tara in regim de perfectionare pasiva, pentru marfurile de origine straina incorporate in acea marfa, care nu beneficiaza de un tratament tarifar preferential in Romania, se naste o datorie vamala la importul in Romania a produselor compensatoare. Momentul in care se naste datoria vamala este momentul inregistrarii la vama a declaratiei vamale de export initiale a marfurilor de origine romana.
(2) Prevederile art. 141 alin. (2) si (3) se aplica si in cazurile reglementate de alin. (1).
(3) Cuantumul drepturilor de import se determina in conditiile prevazute pentru marfurile importate provenind din regimul de perfectionare pasiva.

Sectiunea II - Garantarea datoriei vamale


Art.151

(1) Autoritatea vamala are dreptul sa ceara constituirea unei garantii pentru asigurarea platii datoriei vamale.
(2) Garantia se depune de debitorul vamal sau, cu acordul autoritatii vamale, de catre o terta persoana.
(3) In cazuri temeinic justificate, pe baza metodologiei elaborate de Directia Generala a Vamilor si aprobata de ministrul finantelor, autoritatea vamala poate acorda scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale.

Art.152

(1) Garantia poate fi constituita printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara, emisa de o banca agreata de autoritatea vamala.
(2) Garantia baneasca se realizeaza prin depunerea sumei in lei sau prin remiterea unor instrumente de decontare si titluri de valoare acceptate, de autoritatea vamala.

Art.153

(1) Cuantumul garantiei reprezinta suma exacta a datoriei vamale, in cazul in care aceasta poate fi determinata in momentul in care este data garantia.
(2) In cazul in care acest cuantum nu poate fi determinat, se ia in considerare suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire.

Art.154

(1) Autoritatea vamala, la cererea debitorului vamal, poate permite constituirea unei garantii globale care sa asigure plata mai multor datorii vamale.
(2) Cuantumul garantiei globale date pentru acoperirea unor datorii vamale a caror suma variaza in timp va asigura, in momentul realizarii acestor datorii, suma totala de incasat.

Art.155

Atunci cand, in cursul derularii regimului vamal, autoritatea vamala constata ca modalitatea de garantie data nu mai asigura plata datoriei vamale, poate cere constituirea unei alte garantii. In caz de refuz, autoritatea vamala are dreptul sa considere pe cel in cauza ca rau platnic si sa interzica efectuarea altor operatiuni de vamuire, pana la achitarea datoriilor vamale.

Art.156

Debitorul vamal poate solicita restituirea garantiei disponibile, dupa ce datoria vamala a fost achitata, sau poate sa consimta ca aceasta sa fie folosita la alta operatiune de vamuire.

Sectiunea III - Evidenta si plata datoriei vamale


Art.157

Autoritatea vamala evidentiaza, in registrele contabile sau in alt suport echivalent, drepturile de import si export rezultate din datoriile vamale, potrivit planului de conturi si metodologiei in vigoare.

Art.158

(1) Debitorul datoriei vamale ia cunostinta de cuantumul acestei datorii prin declaratia vamala acceptata si inregistrata de autoritatea vamala.
(2) In cazul unor diferente ulterioare sau in situatia incheierii din oficiu, fara declaratie vamala, a unui regim vamal suspensiv, debitorul vamal ia cunostinta de acea noua datorie pe baza actului constatator intocmit de autoritatea vamala.
(3) Declaratia vamala si actul constatator sunt titluri executorii care se onoreaza de catre societatea bancara, fara accept, poprire si validare.

Art.159

(1) Datoria vamala se achita inainte de liberul de vama, in cazul regimurilor vamale definitive, precum si in cazul cand regimul vamal suspensiv se incheie in termen.
(2) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se incheie in termen, datoria vamala devine exigibila si se stinge prin executarea de catre autoritatea vamala a garantiei constituite.

Art.160

Pentru datoriile vamale constatate ulterior liberului de vama, Directia Generala a Vamilor poate acorda amanari si esalonari de plata in termenul legal de prescriptie, potrivit reglementarilor existente in domeniu.

Art.161

In cazul marfurilor retinute de autoritatea vamala sau cele pentru care s-a solicitat restituirea datoriei vamale aferente,, achitarea datoriei vamale se suspenda pana la stabilirea definitiva a regimului juridic al acelor marfuri.

Art.162

Pe baza depunerii in avans, de catre debitorul vamal, a unui depozit la vedere in contul autoritatii vamale, aceasta poate, in limita valorica a acestui depozit, sa incaseze datoriile vamale.

Art.163

(1) Datoria vamala poate fi achitata si de o terta persoana pentru si in numele debitorului, din dispozitia acestuia.
(2) Debitorul vamal poate sa efectueze oricand plata anticipata a datoriei vamale.

Art.164

In caz de neachitare a datoriilor vamale la scadenta, autoritatea vamala va folosi toate mijloacele de executare silita, incasand si majorarile de intarziere prevazute de lege.

Sectiunea IV - Stingerea datoriei vamale


Art.165

(1) Datoria vamala se stinge prin:
a) plata acesteia;
b) renuntarea la incasare, atunci cand se constata ca este nedatorata;
c) anularea ca o consecinta a anularii declaratiei vamale;
d) implinirea termenului de prescriptie extinctiva;
e) insolvabilitatea debitorului, constatata pe cale judecatoreasca;
f) confiscarea definitiva a marfurilor;
g) distrugerea marfurilor din dispozitia autoritatii vamale sau abandonarea acestora in favoarea statului;
h) distrugerea sau pierderea marfurilor datorita fortei majore sau cazului fortuit;
i) scaderea cantitativa a marfurilor, datorita unor factori naturali, pentru partea corespunzatoare procentului de scadere;
(2) stingerea datoriei vamale in cazurile prevazute la alin. (1) lit. g)-i) opereaza numai daca situatiile s-au produs inainte de acordarea liberului de vama.


CAPITOLUL XI - Sanctiuni


Sectiunea I - Infractiuni


Art.175

Trecerea peste frontiera prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri constituie infractiunea de contrabanda si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.176

Trecerea peste frontiera, fara autorizatie, a armelor, munitiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor si substantelor stupefiante si psihotrope, precursorilor si substantelor chimice esentiale, produselor si substantelor toxice constituie infractiunea de contrabanda calificata si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare.

Art.177

Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se refera la alte marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama, constituie infractiunea de folosire de acte nereale si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.178

Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.179

Faptele prevazute la art. 175-178, savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori constituite in banda, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.180

Daca faptele prevazute la art. 175-179 sunt savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de import - export ori in folosul acestor persoane juridice se poate aplica si interdictia exercitarii ocupatiei, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat.

Art.181

Tentativa la infractiunile prevazute la art. 175 - 179 se pedepseste

Art.182

In cazul in care trecerea peste frontiera a unor anumite marfuri sau bunuri constituie infractiuni cuprinse in alte legi, fapta se pedepseste in conditiile si cu sanctiunile prevazute in acele legi, daca sunt mai aspre.

Art.183

Cand marfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

Sectiunea II - Contraventii


Art.184

Faptele care constituie contraventii la reglementarile vamale, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal aprobat de Guvern.

Art.185

(1) Contraventiile vamale savarsite in incintele vamale si in locurile unde se desfasoara operatiuni sub supraveghere vamala se constata si sanctioneaza de catre autoritatea vamala.
(2) In cazul in care contraventiile vamale sunt constatate de organele de politie sau alte organe cu atributii de control, in alte locuri decat cele prevazute la alin. (1), acestea au obligatia de a prezenta de indata actele constatatoare la autoritatea vamala cea mai apropiata impreuna cu bunurile care fac obiectul contraventiei.
(3) Dupa verificarea incadrarii faptei in reglementarile vamale, autoritatea vamala aplica, daca este cazul, amenda si dispune retinerea bunurilor in vederea confiscarii. (4) Sanctiunea contraventionala a amenzii poate fi aplicata si persoanelor juridice.

Art.186

In masura in care in prezentul cod si in alte reglementari vamale nu se dispune altfel, contraventiilor vamale li se aplica normele si dispozitiile generale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor privitoare la reducerea amenzii, in cazul platii ei pe loc sau intr-un anumit termen.


CAPITOLUL XII - Dispozitii finale si tranzitorii


Art.187

(1) Termenul de prescriptie al dreptului de a cere plata taxelor vamale este de 5 ani si curge de la data acceptarii si inregistrarii declaratiei vamale de import.
(2) Termenele prevazute in prezentul cod si in alte reglementari vamale se calculeaza potrivit normelor prevazute in Codul de procedura civila.

Art.188

Operatiunile vamale initiate sub regimul prevazut de reglementarile vamale anterioare intrarii in vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit acelor reglementari.

Art.189

Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, va aproba, prin hotarare, Regulamentul de aplicare a Codului Vamal, care intra in vigoare la aceeasi data cu prezentul cod.

Art.190

In termen de 90 de zile de la publicarea prezentului cod in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va prezenta Parlamentului, spre adoptare, legea privind statutul personalului vamal.

Art.191

Prezentul cod intra in vigoare in termen de 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga: Codul vamal al Republicii Socialiste Romania, aprobat prin Legea nr. 30 din 22 decembrie 1978, cu modificarile ulterioare; art. 2,3,4,8-36 si punctul I din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 26/ 1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, aprobata si modificata prin Legea nr. 102/1994, precum si orice alte prevederi contrare prezentului cod. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

Read our Disclaimer